Baigiamieji projektai

Baigiamojo projekto rengimo tikslas – leisti studentui įrodyti, kad jis yra pasiekęs studijų programoje numatytus studijų rezultatus – įgijęs profesinės veiklos žinių ir gebėjimų, geba atlikti inžinerinę analizę, taikomuosius tyrimus, turi žinių ir įgūdžių, reikalingų projektavimo darbams atlikti bei praktinių žinių ir įgūdžių spręsti inžinerinius uždavinius, demonstruoja asmeninius bei socialinius gebėjimus.

Baigiamojo projekto rengimą organizuoja ir eigą prižiūri Katedros vedėjas. Studentas baigiamąjį projektą rengia pagal Katedros vedėjo parengtą grafiką (žr. Rengimo eiga)

Baigiamojo projekto temą (žr. Temos) studentas pasirenka atsižvelgdamas į studijų programos tikslus ir studijų rezultatus (žr. Studijų programos). Baigiamajame projekte studentas privalo pademonstruoti ne mažiau kaip vieną programos studijų rezultatą iš žinių ir jų taikymo; gebėjimų vykdyti tyrimus; asmeninių ir socialinių gebėjimų ir ne mažiau kaip 2 programos studijų rezultatus iš specialiųjų gebėjimų.