Studijų programos

Informacinių sistemų technologija

Studijų programos tikslas

Parengti kvalifikuotus specialistus, gebančius projektuoti, diegti ir administruoti informacinių komunikacinių technologijų sistemas organizacijoje, prižiūrėti, tobulinti bei valdyti kompiuterių techninę ir programinę įrangą, informacines sistemas, kompiuterių tinklus, savarankiškai tobulinti savo kvalifikaciją

Numatomi studijų rezultatai

Įgyti žinias ir gebėjimus:

1. Žinoti ir suprasti klasikinius fundamentaliųjų mokslų dėsnius ir metodus, jų pritaikymo galimybes tarpdalykinėse studijose bei profesinėje veikloje

2. Žinoti informacinių sistemų sąvokas ir suprasti jų turinį

3. Žinoti ir suprasti programavimo bei duomenų bazių valdymo principus

4. Žinoti ir suprasti kompiuterių sandarą, tinklų komponentus, struktūrą ir jų veikimo principus

Gebėti atlikti inžinerinę analizę:

5. Analizuoti organizacijos informacines sistemas ir nustatyti kompiuterinių paslaugų poreikius organizacijoje

6. Argumentuotai parinkti kompiuterių tinklų bei informacinių sistemų projektavimo, programavimo, diegimo ir apsaugos šiuolaikiškus būdus

Turėti žinių ir įgūdžių, reikalingų informatikos inžinerijos studijų krypties projektavimo darbams atlikti:

7. Surinkti ir aprašyti reikalavimus kuriamai informacinei sistemai, parengti informacinės sistemos projekto modelį

8. Suprasti kompiuterių tinklų projektavimo metodus ir parinkti optimaliausią variantą konkrečiai situacijai

Gebėti atlikti taikomuosius tyrimus:

9. Atlikti informacijos paiešką ir analizę, siekiant organizacijos procesų valdymui taikyti naujausias technologijas

10. Kurti informacinių sistemų prototipus ir atlikti su jais eksperimentinius tyrimus, reikalingus projektavimo sprendimams pagrįsti.

Turėti praktinių žinių ir įgūdžių spręsti inžinerinius uždavinius:

11. Vykdyti kompiuterių techninės ir programinės įrangos instaliavimo ir priežiūros darbus.

12. Administruoti kompiuterines informacines sistemas ir naudoti informacijos apsaugos priemones.

13. Diegti ir taikyti kompiuterines informacinių sistemų technologijas organizacijos veikloje, įvertinant pasirinktų sprendimų etinius, komercinius ir saugos aspektus.

14a. Planuoti, konfigūruoti ir administruoti grupinio darbo sistemas*.

14b. Projektuoti, prižiūrėti kompiuterių tinklus ir konfigūruoti tinklo operacines sistemas*.

14c. Projektuoti ir programuoti mobiliąsias programėles išmaniesiems įrenginiams*.

Turėti asmeninius ir socialinius gebėjimus:

15. Dirbti komandoje, savarankiškai priimti sprendimus, tobulinti mokymosi įgūdžius, prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinės veiklos srityje.

16. Išmanyti pagrindinius verslo aplinkos, projektų valdymo veiksnius ir prisiimti atsakomybę už inžinerinės veiklos rezultatus

* - specializacijų numatomi studijų rezultatai

Specializacijos:

* Grupinio darbo sistemos

* Kompiuterinių tinklų projektavimas, diegimas ir priežiūra

* Programavimas išmaniesiems  įrenginiams

Sėkmingai baigus studijas suteikiamas Informatikos mokslų profesinis bakalauras

Mokymosi forma ir trukmė

Nuolatinės studijos – 3 m.
Ištęstinės studijos  – 4 m.

Tolesnių studijų galimybės

Studijas galima tęsti universitetuose pagal technologijos mokslų srities informatikos inžinerijos studijų krypties bei fizinių mokslų studijų  srities informatikos krypties studijų programas.

Karjeros galimybės

Baigus informacinių sistemų technologija studijų programą, įgyjamos profesinės kompetencijos projektuoti, diegti ir administruoti informacinių komunikacinių technologijų sistemas organizacijoje, prižiūrėti, tobulinti bei valdyti kompiuterių techninę ir programinę įrangą, informacines sistemas, kompiuterių tinklus.

TARPTAUTINIS STUDIJŲ PROGRAMOS VERTINIMAS

2017 m. balandžio 25 d. Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC)  vykdė Informatikos inžinerijos krypties Informacinių sistemų technologijos studijų programos tarptautinį vertinimą Šiaulių valstybinėje kolegijoje. Studijų programos vertinimą atliko SKVC suburta tarptautinė ekspertų grupė.

 

Ekspertai teigiamai įvertino programų kokybę: suformuluotus programų tikslus ir numatomus studijų rezultatus, programų sandarą, studijų ir vertinimo metodus, dėstytojų kvalifikaciją, studentų ir dėstytojų dalyvavimą tarptautinių mainų programose ir projektuose, studijų organizavimą, studijų išteklius: programų aprūpinimą studijoms reikalingomis metodinėmis, informacinėmis priemonėmis, biblioteką, studijų aplinką bei programos vadybą. Studijų programą numatyta akredituoti 3 metams.

Multimedijos technologijos

Studijų programos tikslas

Parengti kvalifikuotus specialistus, gebančius, analizuoti ir vertinti naudojamas garso ir vaizdo technologijas, parinkti multimedijos techninę ir programinę įrangą, projektuoti, kurti, integruoti ir valdyti multimedijos produktus, savarankiškai tobulinti savo kvalifikaciją.

Numatomi studijų rezultatai

Įgyti žinias ir gebėjimus

1. Žinoti ir suprasti klasikinius fundamentaliųjų mokslų dėsnius ir metodus, jų pritaikymo galimybes tarpdalykinėse studijose bei profesinėje veikloje

2. Žinoti informacinių technologijų sąvokas ir suprasti jų turinį

3. Žinoti ir suprasti interneto svetainių projektavimo, kūrimo ir administravimo principus

4. Žinoti ir suprasti garso bei vaizdo technologijų taikymo, valdymo ir sintezės principus

5. Žinoti ir kūrybiškai taikyti grafinio dizaino ir multimedijų meno komponavimo principus.

Gebėti atlikti inžinerinę analizę

6. Tirti multimedijos produkto poreikį, analizuoti konkurencingus produktus

7. Kurti ir pagrįsti naujų produktų koncepcijas, parenkant tinkamas priemones jų įgyvendinimui

Turėti žinių ir įgūdžių, reikalingų projektavimo darbams studijų programą atitinkančioje inžinerijos studijų kryptyje atlikti

8. Parengti techninę užduotį multimedijos produkto sukūrimui

9. Parengti daugialypės terpės produkto sukūrimo projektą, kūrybiškai parenkant ir naudojant įvairias metodikas, priemones ir įrankius.

Gebėti atlikti taikomuosius tyrimus

10. Atlikti informacijos paiešką ir analizę, siekiant organizacijos procesų valdymui taikyti naujausias technologijas

11. Turėti darbo įgūdžių su multimedijos kūrimo įranga

12. Efektyviai parinkti ir naudoti multimedijos technologijų kūrimo techninę įrangą

Turėti praktinių žinių ir įgūdžių spręsti inžinerinius uždavinius

13. Analizuoti ir parinkti tinkamas vaizdo, garso, tekstines, grafines priemones multimedijos produkto kūrimui.

14. Kurti ir tobulinti internetinius tinklapius bei jų komponentus, įdiegti į juos daugialypės terpės elementus.

15. Kurti bei animuoti dvimatę ir trimatę kompiuterinę grafiką, pristatyti įmonę ar produktą pasirenkant multimedijos technologijas

16. Suvokti multimedijos produktų kūrimo etinius ir komercinius principus

17. Kurti ir valdyti multimedijos produkto kūrimą, pardavimą ir platinimą.

Turėti asmeninius ir socialinius gebėjimus

18. Dirbti komandoje, savarankiškai priimti sprendimus, tobulinti mokymosi įgūdžius, prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinės veiklos srityje.  

19. Išmanyti pagrindinius verslo aplinkos, projektų valdymo veiksnius ir prisiimti atsakomybę už inžinerinės veiklos rezultatus

 

Sėkmingai baigus studijas suteikiamas Informatikos mokslų profesinis bakalauras

Mokymosi forma ir trukmė

Nuolatinės studijos – 3 m.
Ištęstinės studijos  – 4 m.

Tolesnių studijų galimybės

Studijas galima tęsti universitetuose pagal technologijos mokslų srities informatikos inžinerijos studijų krypties bei fizinių mokslų studijų srities informatikos krypties studijų programas.

Karjeros galimybės

Baigus multimedijos technologijų studijų programą, įgyjamos profesinės kompetencijos analizuoti ir vertinti naudojamas garso ir vaizdo technologijas, parinkti multimedijos techninę ir programinę įrangą, projektuoti, kurti, integruoti ir valdyti multimedijos produktus.

TARPTAUTINIS STUDIJŲ PROGRAMOS VERTINIMAS

2017 m. balandžio 25 d. Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC)  vykdė Informatikos inžinerijos krypties Multimedijos technologijų studijų programos tarptautinį vertinimą Šiaulių valstybinėje kolegijoje. Studijų programos vertinimą atliko SKVC suburta tarptautinė ekspertų grupė.

 

Ekspertai teigiamai įvertino programų kokybę: suformuluotus programų tikslus ir numatomus studijų rezultatus, programų sandarą, studijų ir vertinimo metodus, dėstytojų kvalifikaciją, studentų ir dėstytojų dalyvavimą tarptautinių mainų programose ir projektuose, studijų organizavimą, studijų išteklius: programų aprūpinimą studijoms reikalingomis metodinėmis, informacinėmis priemonėmis, biblioteką, studijų aplinką bei programos vadybą. Studijų programą numatyta akredituoti 6 metams.

Papildoma informacija